podvojné účtovníctvo

Môžu viesť všetky účtovné jednotky, povinne ho musia viesť osoby zapísané do obchodného registra.Poskytuje informácie  o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, o stave čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku. Má vyššiu informačnú hodnotu ako jednoduché účtovníctvo , ale má aj vyššiu administratívnu náročnosť. 

My vám ponúkame:

komplexné vedenie podvojného účtovníctva v súlade s platnými účtovnými a právnymi zákonnými predpismi
vedenie majetkovej agendy
spracovanie mesačných a štvrťročných priznaní DPH
príprava koncoročných výkazov a podkladov pre daňové priznanie doplnené súvahou a výkazom ziskov a strát
vytváranie interných finančných správ a reportov podľa požiadaviek klienta (aj v anglickom jazyku)
príprava podkladov pre vykonanie auditu spoločnosti
podrobná dokladová inventarizácia spoločnosti (na mesačnej resp. ročnej báze podľa požiadaviek klienta)
detailný výpočet priznania dani z príjmov celej spoločnosti
•Evidencia odberateľských a dodávateľských faktúr
•Evidencia pokladne (inventarizácia minimálne 4x ročne)
•Evidencia majetku spoločnosti (inventárne karty, odpisové plány)
•Evidencia stavu zásob spoločnosti
•Účtovanie bankových výpisov
•Vyhotovenie a účtovanie interných dokladov
•Prehľad o stave pohľadávok a likvidite spoločnosti
•Prehľad o stave záväzkov
•Spracovanie cestovných náhrad a ich výpočet

Aktuality

    na novinkách pracujeme