Jednoduché účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo predstavuje spôsob vedenia účtovníctva, v ktorom sa oddelene účtuje o peňažnom hospodárení a o majetku a záväzkoch, ktoré účtovná jednotka /podnikateľ/ používa na svoju činnosť.

Rozoznávame dva druhy vedenia jednoduchého účtovníctva, a to podľa toho, či si podnikateľ uplatňuje preukázateľné daňové výdavky alebo neuplatňuje. V prípade, že si preukázateľné daňové výdavky neuplatňuje, nie je potrebné viesť klasické jednoduché účtovníctvo. Podnikateľ vedie iba evidenciu príjmov, zásob a pohľadávok. Evidenciu je možné viesť v akejkoľvek forme (napr. v excelovskej tabuľke), keďže nie je zákonom vymedzená. Ak si však podnikateľ uplatňuje preukázateľné daňové výdavky, je nevyhnuté viesť jednoduché účtovníctvo v súlade so zákonom o účtovníctve.

V oboch prípadoch je potrebné vyznať sa v spleti paragrafov viacerých zákonov (daňovom, účtovnom, o zdravotnom a sociálnom poistení...), a v tomto vám vieme pomôcť.

Ponúkame vám:

Spracovanie prvotných dokladov a ich zaúčtovanie do peňažného denníka
Vedenie pokladničnej knihy a knihy účet v banke
Vedenie knihy pohľadávok a knihy záväzkov
Evidencia hmotného a nehmotného majetku - inventárne karty, odpisové plány
Evidencia drobného majetku
Spracovanie daňového priznania k DPH
Vypracovanie účtovnej uzávierky vrátane vypracovania daňového priznania a zákonom stanovených príloh

Aktuality

    na novinkách pracujeme